Centrets vejledning om kompetencer


 

Kompetencer og Instruks om medarbejders opgave i forbindelse med borgerens behov for pleje og behandling

 

Formål:

At alle medarbejdergrupper er bekendt med deres egen ansvars-, kompetence- og opgavefordeling.

Hvem:

Ledere og medarbejdere der varetager sundhedsmæssige opgaver omkring borgeren i Center For Selvejende Dagtilbud Lavuk Stjernen.

Hvad:

Beskrivelse af medarbejdernes ansvarsfordeling, kompetencer, og hvorledes man introduceres i forbindelse med sundhedsfaglige opgaver og dokumentation = kvalifikationskrav.

Medarbejderen skal frasige sig opgaven, hvis denne ikke føler sig nødvendigt oplært og kontakte ledelsen, hvis der opstår tvivl om opgaven.

Ansvars-, kompetence- og opgavefordeling for medarbejdere ansat på tilbuddene i Center For Selvejende Dagtilbud Lavuk Stjernen er listet nedenfor:

Hvordan:

 

Daglig leder

 

Ansvars –, kompetence – og opgavefordeling:

Daglig leder er ansvarshavende. Daglig leder har det overordnede ansvar, for at medarbejderne udfører de sundhedsfaglige opgaver forsvarligt. Dette indebærer, at det er daglig leders ansvar, at instrukser er bekendt, ajourført og tilgængelige. Daglig leder skal være opmærksom på hvad der sker på området, så medarbejderne har opdateret vidensgrundlag, som de kan at handle ud fra. Det er daglig leders ansvar, at gribe ind ved afvigelser. Daglig leder har uddelegeret opgaveløsningen til medarbejderne.

Det er kontaktpersonens opgave og ansvar at indhente og videreformidle relevant viden og nødvendig information til kollegaer samt sikre at den sundhedsfaglige ydelse gennemføres.

Kvalifikationskrav:

At daglig leder skal sikre, at der i medarbejdergruppen er en udpeget medicinansvarlig, der har modtaget den nødvendige undervisning. Daglig leder skal desuden sikre, at alle medarbejdere har fornøden oplæring i medicinhåndtering. Derudover er det leders ansvar at sikre, at medarbejderne har de fornødne kvalifikationer til dokumentation, samt at leder har de fornødne kompetencer til at kvalitetssikre dokumentationen.

Faglig udvikling:

Det er daglig leders ansvar at sikre, at der prioriteres vidensdeling og kompetenceudvikling indenfor det sundhedsfaglige arbejde.


 

Medarbejder

 

Faglig udvikling Ansvar-, kompetence og opgavefordeling:

Medarbejder/kontaktperson

Ansvars –, kompetence – og opgavefordeling:

Kvalifikationskrav:

Modtaget sidemandsoplæring.

Faglig udvikling:

Deltagelse i medarbejdermøder, herunder faglige diskussioner og relevant faglig undervisning


Medicinansvarlig medarbejder

 

Ansvar-, kompetence og opgavefordeling:

Medicinansvarlig medarbejder.

Ansvars –, kompetence – og opgavefordeling:

Kvalifikationskrav:

Gennemførsel af Københavns kommunes medicinkursus basis modul + modul 1 og 2 eller andet medicinkursus der kan sidestilles hermed, samt oplæring lokalt.

Faglig udvikling:

Deltagelse i medarbejdermøder, herunder faglige diskussioner og relevant faglig undervisning.


Medarbejder ansat på vikarbasis:

 

Ansvars –, kompetence og opgavefordeling:

Vikar

Ansvars –, kompetence og opgavefordeling:

Faglig udvikling:

Lokal oplæring


Studerende

 

Ansvar-, kompetence og opgavefordeling:

Pædagog studerende

Ansvars –, kompetence – og opgavefordeling:

Faglig udvikling:

Lokal oplæring