Centrets Vejledning om lægemiddelhåndtering


Medicinhåndtering

Formål:

At sikre medarbejdere er bekendt med medicinhåndteringsprocessen, så borgerens medicinhåndtering foregår optimalt.

Hvem:

Pædagogisk og sundhedsfagligt medarbejder i CENTER FOR SELVEJENDE DAGTILBUD LAVUK STJERNEN, som varetager borgerens daglige pleje, herunder medicinhåndtering.

Hvad & hvordan:

Medicinhåndteringsinstrukserne er udarbejdet på baggrund af gældende lovgivning, og formålet er at sikre medicinhåndteringen og sikre dokumentationen af borgerens medicinering, så der altid er opdateret og pålidelig information om aktuel medicin og hidtidige medicineringsforløb.

Medicinhåndteringsinstrukserne tager udgangspunkt i medicinhåndteringsprocessen, idet hver enkelt delproces er beskrevet i de enkelte vejledninger.

Medicinhåndteringsprocessen:

Medicinhåndteringsprocessen

 

 

 

 

 

 

Medicininstruksen består af:

3.A.1                 Medarbejdernes kompetencer i forbindelse med medicinhåndtering.

3.A.2                 Medicinmodtagelse

3.A.3                 Opbevaring af medicin

3.A.4                 Medicinliste / -oversigt

3.A.5                 Ophældning af medicin

3.A.6                 Medicingivning / medicinudlevering

3.A.7                 Bortskaffelse af medicin

3.A.8                 Egenkontrol af medicinhåndtering

3.A.9                 Overvågning af lægemidler

3.A.10               Fremskaffelse af medicinattest – ”Pillepas”.

For at forebygge medicinrelaterede utilsigtede hændelser skal de fysiske rammer for medicinhåndtering i videst muligt omfang sikres bl.a. således, at medicinhåndtering kan foregå uforstyrret.

I forbindelse med håndtering af borgerens medicin skal det sammen med borgeren, pårørende, værge, evt. borgerens læge vurderes, hvor meget hjælp borgeren skal have til medicinhåndteringen.  Borgerne i CENTER FOR SELVEJENDE DAGTILBUD LAVUK STJERNEN kan have brug for hjælp til alle opgaver i forbindelse med medicinen, men det skal vurderes nøje, om der er nogen, der kan klare nogen af opgaverne selv.


Medarbejdernes kompetencer i forbindelse med medicinhåndtering

Formål:

At sikre at medarbejderne er bekendt med deres ansvar og kompetencer i forbindelse med medicinhåndteringen for borgeren.

Hvem:

Pædagogisk og sundhedsfagligt medarbejder på CENTER FOR SELVEJENDE DAGTILBUD LAVUK STJERNEN som varetager borgerens daglige pleje og medicinhåndtering.

Hvad & Hvordan:

Målet for medicinhåndtering er:

 • At borgeren sikres korrekt medicinhåndtering i alle led i medicineringsprocessen
 • At medarbejderne, der varetager medicinhåndtering, udfører opgaverne korrekt, og dokumenterer efter gældende retningslinjer
 • At medarbejderne er bekendt med egne ansvars- og kompetenceområder i forbindelse med medicinhåndteringen

 • I forbindelse med borgerens medicinering har læge, leder og medarbejder et ansvar:

  Lægen:

  Lægen har ansvaret for borgerens behandling, herunder medicinordinationer. Lægen er ansvarlig for, inden behandlingen iværksættes, at indhente informeret samtykke fra borgerens samt skabe sig overblik over, hvilken medicin borgeren evt. får i forvejen.

  Daglig leder:

  Daglig leder har ansvaret for, at der er udarbejdet lokale instrukser for medicinhåndtering ud fra gældende vejledning på området. Desuden er den daglige leder ansvarlig for, at der er medarbejder med medicinkompetencer til rådighed på dagtilbud, dvs. at:

 • Daglig leder er overordnet ansvarlig for, at medicinhåndteringen foregår korrekt til sikkerhed for borgeren og medarbejdere
 • Ansvar for medarbejdere er bekendte med, og har læst indstrukserne omkring medicinhåndtering og efterlever disse
 • Ansvar for at medarbejderne er opnået kompetencer til at kunne varetage medicinhåndteringsopgaven til sikkerhed for borgeren
 • Desuden har leder ansvaret for at uddelegere opgaver omkring egenkontrol

 • Nye medarbejderne, vikarer og studerende, der skal give borgerne medicin, skal forinden have gennemgået ”Retningslinjen”. De skal have den udleveret, have den gennemgået, se, hvordan man håndterer medicin og selv gøre det, mens en kollage ser det. Herefter skal de skrive under på, at ovenstående er sket. Dagtilbudslederen skal have overblik over, hvilke medarbejdere der har hvilke uddannelse/kompetencer. Desuden skal det sikres, at de fysiske forhold er hensigtsmæssige i forhold til medarbejdernes arbejdsmiljø.

  Medicinansvarlig:

  På hvert dagtilbud udpeger daglig leder 1 medicin ansvarlig. Den medicinansvarlige skal have medicinkursus i form af SOF ´s medicinkursus basismodul og modul 1+2 eller tilsvarende. Medicinansvarlige kan varetage enhver medicinhåndteringsopgave, herunder opdatering af medicinoversigt og ophældning af medicin. Skal have læst medicininstrukserne og have et indgående kendskab til disse og i øvrigt være i stand til at efterleve dem.

  Den medicinansvarlige har det overordnede ansvar i forhold til medicinhåndtering i dagtilbuddet, hvilket blandt andet betyder:

 • At hjælpe med at oplære ny medarbejder i forhold til medicinhåndtering på dagtilbuddet
 • At man har til pågave i samarbejde med lederen, at de foreskrevne instrukser forefindes og indarbejdes i de daglige rutiner
 • At der følges op på egenkontrollen omkring medicinhåndtering
 • At der følges op på, at de sundhedsfaglige problemstillinger opfanges og problematikker påpeges for leder eller udviklingskonsulent
 • At medicinrummet/skabet holdes rent og rydeligt
 • At medicinbestilling og modtagelse foretages efter foreskrevne instrukser
 • At man er ressourceperson i forhold til kollegaer på det medicinske/faglige område

 • I dagligdagen skal samtlige medarbejdere være klædt på til at kunne give borgerne medicin, dvs. have kendskab til hvordan borgerne i tilbuddets medicin skal håndteres. Dette kendskab opnås ved sidemandsoplæring af den medicin ansvarlige i tilbuddet, samt gennem introduktionsforløb for nyansatte i CENTER for SELVEJENDE DAGTILBUD LAVUK STJERNEN.

  Kontaktpædagog/person:

  Som kontaktpædagog / person er du ansvarlig for at holde dig orienteret i borgerens medicin gennem CSC eller ved informationer fra pårørende. Hvis du er i tvivl er du forpligtiget til at undersøge dette. Ansvaret for at fører notater i CSC om virkning / bivirkning påhviler kontakt pædagog / personen. Dette gøres ved hjælp af notater i CSC.

  Medicingiver:

  Medicingiveren er oplært af den medicinansvarlige i forhold til håndtering og dokumentation af medicingivning.

  Medicingiveren er ansvarlig for:

 • At medicinen gives til den rigtige borger
 • At borgeren får den rette medicin på den rette måde
 • At medicinen gives på rette tidspunkt
 • At observere medicinens virkning og evt. bivirkning
 • At medicinhåndteringen udføres og dokumenteres efter gældende regler
 • At al den medicin der står på medicinoversigten gives. Det betyder, at der ved medicingivning skal kontrolleres, at det man giver, svarer nøjagtigt il det, der står på medicinoversigten

 • Det er vigtigt, at man overvåger, at borgeren indtager medicinen!

  Medicingiveren skal frasige sig opgaven, hvis denne ikke kan varetage opgaven forsvarligt, ikke er i stand til at sikre den nødvendige observation eller får mistanke om fejl i medicinordinationerne/håndteringen. Medicingiveren skal i disse tilfælde kontakte nærmeste leder og/eller give opgaven videre til en anden medarbejder med medicinkompetencer eller kontakte bosted eller pårørende således at opgaven sikres udført.

  Vikarer:

  Vikarer introduceres af den medicinansvarlige eller fast medarbejder med kompetence hertil, i forhold til korrekt medicinhåndtering (se hvordan under dagtilbudsleder.

  Studerende:

  Studerende introduceres af den medicinansvarlige eller fast medarbejder med kompetence hertil, i forhold til korrekt medicinhåndtering (se hvordan under dagtilbudsleder).

  Retningslinjer for overdragelse af medicin givning til vikarer og medarbejdere


  Der skal forklares følgende både mundtligt og skriftligt:

 • Vær omhyggelig og giv dig god tid
 • Du skal kende borgerne så godt, at du ved, hvem den enkelte borger er, og hvad de hedder
 • Du skal give den rigtige medicin til den borger, den er beregnet til
 • Antal tabletter i doseringsæsken og/eller doseringspose skal svare til antal tabletter på medicinoversigten til det pågældende tidspunkt. Medicinoversigten skal derfor altid være fremme
 • Pulver og flydende medicin hældes op efter foreskriften på medicinkortet, og forsynes med labels med borgerens navn og cpr. nr.
 • Medicinen opbevares i et aflåst skab eller skuffe, og må ikke lades ude af syne under omdelingen
 • Doseringssæske og/eller medicinglas med flydende medicin eller pulver tages med hen til borgeren, hvor navnet kontrolleres inden medicinen gives. Tabletterne hældes over i et medicinglas eller en ske
 • Borgeren skal sidde i oprejst stilling, når medicinen gives med mindst ½ glas væske
 • Du skal sikre dit, at alle piller er sunket; at der ikke er piller tilbage i munden eller i glasset
 • Når al medicin er indtaget, afkrydses på skema for medicingivning, og med initiale underskriver man, at al medicin på medicinoversigten er givet
 • Ved fejlmedicinering kontakktes bostedet eller de pårørende, ellers kontaktes vagtlæge på tlf. 1813 eller giftlinjen på tlf. 8112121212 his der er tale om alvorlige fejl
 • Indikation for p.n. medicin til den enkelste borger er beskrevet. Hvis det gives, skal det noteres i CSC og på borgerens p.n. skema. Dvs. hvornår det gives, hvad, hvor meget (dosis), hvorfor, hvem der gav det, og om det virkede

 • Følgende skal være til rådighed for medicingivende medarbejdere og vikarer:

 • Medicindoseringskort
 • Fast medicin i aflåst skab eller skuffe
 • Flydende medicin eller pulver til ophældning i aflåst skab eller skuffe
 • Medicinglas og etiketter med borgerens og cpr.nr.
 • P.n. medicinliste med tydelig indikation for, hvornår og hvorfor det må gives
 • Ophældt relevant p.n. medicin i særskilt doseringsæske med borgerens navn og cpr.nr, samt medikamentets navn, styrke og dosering
 • Borgerens p.n. lister til korrekt notering af brugt p. n. medicin. Husk at beskrive virkning og/eller bivirkninger. Beskrivelse af, hvis nogle borgere indtager deres medicin på en speciel måde
 • Vær opmærksom på smøring med cremeledning), øredrypning, øjendrypning

 • Vejledning i ophældning af pulver og flydende medicin:

 • Medicinens navn kontrolleres i forhold til medicinoversigten
 • Borgerens navn på medicinen kontrolleres
 • Flasker med flydende medicin skal omrystes, hvis det står anført. For at undgå forurening af etiketten, boldes denne mod håndgladen under ophældning, og flaskehalsen aftørres, før proppen skrues på
 • Flydende lægemidler og pulvere afmåles nøje i øjenhøjde efter anvisning på medicinoversigten
 • Medicinglas med flydende medicin og pulver forsynes med label med borgers navn og cpr. nr.

 • Medicinmodtagelse

  Formål:

  At sikre at der er overensstemmelse i forhold til den medicin, borgeren medbringer i dagtilbud og
  borgerens medicinliste.

  Hvem og anvendelsesområde:

  Målgruppen er medicinansvarlige og andre medarbejdere, der har kompetence til at modtage borgerens medicin.Vejledningen omfatter lægemidler, naturlægemidler og kosttilskud, som er lægeordineret/-godkendt. Vejledningen er gældende i forhold til de borgere, hvor dagtilbuddet er involveret i håndteringen af borgerens medicin.

  Hvordan:

  Det anbefales, at der, så vidt det er muligt, indgås aftale med botilbud / borger / forældre/ værge om, hvordan medicinoverleveringen skal finde sted. Ligeledes indgås der aftale om, at botilbud/borger/forældre er ansvarlige for, at den ophældte medicin, hvorved der menes lægemidler/naturlægemidler eller kosttilskud er korrekt ophældt og lægeordineret/- godkendt. Hvis borgeren bor på botilbud uden for Københavns kommune eller bor hjemme anbefales det, at dagtilbuddet modtager dokumentation for borgerens ordinationer – enten fra botilbud / forældre eller fra den ordinerende læge. Hvis dagtilbud kontakter borgerens læge, skal der forinden foreligge samtykke dertil.

  I dagtilbuddet er den medarbejder, der modtager og håndterer den modtagne medicin ansvarlig for:

 • At kontrollere at medicinen, hvis det af hensyn til medicinens holdbarhed er muligt, er ophældt i doseringsæsker
 • At doseringsæsker der indeholder borgerens faste, ophældte medicin er mærket medborgerens navn og cpr. nr. Det anbefales, at selve doseringsæsken er mærket – ikke låget, da der kan være risiko for forbytning af låg
 • At doseringsæsker, der indeholder ophældt p.n. -medicin, er mærket med borgerens navn, cpr. nr., præperatnavn, dispenseringsform, styrke, dosis og ophældningsdato/udløbsdato. Også her gælder, at det ikke anbefales, at det er låget
 • At doseringsæsker, der indeholder p.n.-medicin differentierer sg i forhold til den faste medicin
 • At kontrollere, at antallet af tabletter på det enkelte doseringstidspunkt stemmer overens med antallet af tabletter på medicinlisten (gælder også hvis medicinen er dosisdispenseret
 • At medicinen hurtigst muligt anbringes aflåst ved korrekt temperatur, f. eks. i køleskab
 • ved mangler eller uklarheder kontaktes botilbud / pårørende
 • Ved mangler eller uklarheder kontaktes botilskud/pårørende
 • Definitioner:

  Dosisdispensering: maskinel pakning af lægemidler på apotek i en doseringsbeholder tilpasset
  lægemidlets konkrete anvendelse. Lægemidlerne til de enkelte indtagelsestidspunkter er klart adskilt fra lægemidlerne til de andre indtagelsestidspunkter.


  Opbevaring af medicin

  Formål:

  At sikre at lægemidler opbevares efter gældende forskrifter, og at lægemidlerne opbevares, så de
  forbliver virksomme.

  Hvem og anvendelsesområde:

  Målgruppen er medicinansvarlige og andre medarbejdere, der har ansvaret for korrekt opbevaring af lægemidler, naturlægemidler og kosttilskud. Vejledningen er gældende i forhold til opbevaring af de borgeres lægemidler, naturlægemidler, kosttilskud og andre præparater, hvor dagtilbuddet er involveret i medicinhåndteringen. Hvis lægen har vurderet, at borgeren selv kan varetage hele sin medicinhåndtering, er det tilbudsledelsens ansvar at vurdere, om borgeren skal have bistand med henblik på forsvarlig opbevaring af medicin – både af hensyn til den enkelte borger, men også af hensyn til andre borgere.

  Hvad og Hvordan:

  Lægemidler, naturlægemidler og kosttilskud skal opbevares aflåst, og det skal sikres, at opbevaringen finder sted ved rette temperatur, fx i køleskab. Opbevaringsbetingelser fremgår aflægemidlets indlægsseddel. Hvis dagtilbuddet håndterer borgerens medicin skal medicinen opbevares aflåst i et medicinskab /-Skuffe / -rum / -køleskab, hvor der af hygiejnemæssige årsager kun opbevares lægemidler, naturlægemidler, kosttilskud samt hjælpemidler, der skal anvendes i forbindelse med medicinhåndteringen. Af hensyn til sikkerheden anbefales det, at medicinen opbevares et sted, hvor det, så vidt det er muligt, kun er medarbejdere, der har adgang.

  Medicin er ordineret til personlig brug, hvorfor en borger aldrig kan anvende en anden borgers medicin – heller ikke, hvis en borger ikke har fået sin medicin med i dagtilbuddet. Der må ikke forefindes lægemidler, naturlægemidler og kosttilskud til fælles anvendelse. Den enkelte borgers medicin skal opbevares adskilt fra andre borgeres medicin, og den enkelte borgers medicin skal derudover være opbevaret således, at aktuel og evt. seponeret eller udløbet medicin opbevares adskilt.

  Seponeret og udløbet medicin sendes hurtigst muligt retur til botilbud / forældre / værge, men opbevares aflåst, indtil det afsendes. Hvis lægemidler, naturlægemidler eller kosttilskud undtagelsesvis ikke leveres i doseringsæsker, sprøjter el. lign., skal præparaterne, når det er muligt, opbevares i originalpakningerne, idet lægemidlets holdbarhed herved sikres bedst muligt. Der skal være særlig opmærksomhed på, at medicinen ikke opbevares ved for høj temperatur, i direkte sollys eller i høj luftfugtighed. Ligeledes skal der være opmærksomhed på, at hvis medicinen undtagelsesvist opbevares i originalemballage, så skal der foreligge lokale instrukser i forhold til, hvordan medicinen håndteres/ophældes/doseres ligesom ansvars- og kompetenceforhold vedrørende opgaven skal være beskrevet. Det anbefales af hensyn til holdbarheden, at lægemidler, naturlægemidler eller kosttilskud, der er taget ud af originalemballagen er anvendt indenfor 14 dage.

  Medicin skal opbevares utilgængeligt for børn og uvedkommende, og det er kun medicinansvarlige og andre medarbejdere med medicinkompetence, der har adgang til den samlede medicinbeholdning. Der skal være procedurer for, at medicinen systematisk gennemgås i forhold til udløbsdatoen. Proceduren kan med fordel udføres i slutningen af hver måned. Herved sikres det, at medicinen dtages af medicinholdningen tæt på udløbsdatoen samtidig med, at der aldrig vil forefindes for gammelt medicin. Udløbsdatoen står anfør På præparatets pakning.

  Eksempler på angivelse af udløbsdato: 13 februar 2018

  Kan anvendes til og med 28. februar 2018: Kan anvendes til og med 31. januar 2018:

  – Udløbsdato                       02-2018                              Anvendes inden                  02-2018

  – Udløber                            02-2018                               Anvendes før                      02-2018

  – Exp.                                   02-2018

  – Anvendes senest               02-2018

  Ligeledes skal der være procedurer, der beskriver rengøring af medicinrum / -skab og doseringsæsker m.m.. Rengøringen skal udføres efter behov, og det anbefales, at den finder sted minimum hver 3. måned. Såvel udløbs- som rengøringsprocedurer anbefales dokumenteret. Det anbefales at anvende formularer i CSC Social beregnet til formålet, jf. Overordnede retningslinjer – CSC Social Medicin.

  Definitioner:

  Kosttilskud: Tilskud til den sædvanlige kost uden at der er tale om et lægemiddel. Ikke godkendt af
  Lægemiddelstyrelsen/Sundhedsstyrelsen.

  Naturlægemidler: Lægemidler indeholdende naturligt forekommende stoffer i koncentrationer, der ikke er væsentligt større end dem, hvori de forekommer i naturen. Godkendt af Lægemiddelstyrelsen/Sundhedsstyrelsen.


  Rengøringsprocedurer

  Formål:

  At sikre faste procedurer, så der er hygiejniske forhold omkring borgerens medicin.

  Hvem:

  Ledere og medicinansvarlige som har ansvaret for medicinhåndtering på CENTER FOR SELVEJENDE DAGTILBUD LAVUK STJERNEN.

  Hvad & Hvordan:

  Rengøring af medicin rum / -skab og doseringsæsker skal udføres hver 3. måned. Doseringsæskerne vurderes og evt. sprittes eller vaskes de i sæbevand. Lufttørres på et rent viskestykke. Medicin rum / -skab aftørres med sæbevand. Brug handsker for at undgå påføring af medicinrester på hænderne.

  Proceduren for rengøring af medicinskab og borgerens doseringsæsker kan dokumenteres i formularen: ”Dokumentation for rengøring af medicin rum eller medicinskab” i CSC social – medicin, eller med dato og initialer på listen eller en lille bog. Se desuden ”Overordnede retningslinjer – CSC Social Medicin”.

  (Dokumentation-> formular-> tilføj formular-> i felt med generelle-> søg medicin)


  Opbevaring af lægemidler

  Formål:

  At sikre at lægemidler opbevares efter gældende forskrifter og at lægemidlerne bevares virksomme.

  Hvem:

  Ledere, medicinansvarlige og andre medarbejdere, der har ansvaret for korrekt opbevaring af lægemidler, naturlægemidler og kosttilskud på CENTER FOR SELVEJENDE DAGTILBUD LAVUK STJERNEN

  Hvad og Hvordan:

  Lægemidler, naturlægemidler og kosttilskud skal opbevares aflåst og det skal sikres, at opbevaringen finder sted ved rette temperatur eksempelvis i køleskab, hvor der kun opbevares lægemidler. Opbevaringsbetingelser fremgår af lægemidlets indlægsseddel. I medicinrummet/-skabet opbevares af hygiejnemæssige årsager kun lægemidler og hjælpemidler, der skal anvendes i forbindelse med medicinhåndteringen.

  Medicin er ordineret til personlig brug, og borgerens navn skal altid være på glasset/pakken. En borgers medicin må aldrig anvende til en anden borger, heller ikke hvis det er seponeret. Der må ikke forefindes lægemidler, naturlægemidler og kosttilskud til fælles anvendelse.

  Den enkelte borgers medicin skal opbevares adskilt fra andre borgeres medicin, og den enkelte borgers medicin skal derudover være opbevaret således, at aktuel og inaktiveret medicin står adskilt. Det inaktiverede medicin, hvorved menes pauserede eller seponerede, kan eksempelvis adskilles ved opbevaring i tillukket emballage med teksten: ”Seponeret/pauseret medicin”. Denne medicin skal dog stadig opbevares aflåst. Seponeret medicin aftales med borgeren, om det kan returneres til apoteket. (se fremgangsmåde under ”udløbsprocedure”). Borgerens medicin skal være på hylde eller i beholdere med navn og cpr. nr. påført.

  Lægemidler opbevares, når det er muligt, i de pakninger, hvori de er modtaget, idet lægemidlets holdbarhed herved sikres bedst muligt. Der bør være særlig opmærksomhed på, at medicinen ikke opbevares ved for høj temperatur, i direkte sollys eller i høj luftfugtighed. Hvis det er nødvendigt at udtage medicinen fra den emballage, hvori den er modtaget, bør medicinen maksimalt udtages til 14 dages forbrug.

  Medicin skal opbevares utilgængeligt for borgere og uvedkommende, og det er kun medicinansvarlige og andre medarbejdere med medicinkompetence, der har adgang til den samlede medicinbeholdning.


  Udløbsprocedurer

  Formål:

  At sikre faste procedurer, så der ikke forefindes medicin til borgere, hvor holdbarheden er overskredet.

  Hvem:

  Ledere og medicinansvarlige som har ansvaret for medicinhåndtering på CENTER FOR SELVEJENDE DAGTILBUD LAVUK STJERNEN.

  Hvad & hvordan:

  De medicinansvarlige er opmærksomme på udløbsdatoer, når de ordner medicin.. Desuden kontrolleres det via egenkontrol. Proceduren kan dokumenteres i formularen: ”Dokumentation for udløb af medicin” i CSC social – medicin eller med dato og initialer på en liste eller en lille bog. Den forældede medicin samles og afleveres til apotek eller gives med borgeren hjem til bosted eller pårørende til kassation. Skal opbevares aflåst indtil det afleveres.


  Medicinliste / -oversigt

  Formål:

  At sikre at der foreligger en oversigt over borgerens aktuelle medicin, og at oversigten indeholder alle foreskrevne oplysninger.

  Hvem og anvendelsesområde:

  Målgruppen er medicinansvarlige og andre medarbejdere, der har kompetence til og ansvar for at udarbejde og opdatere oversigten over borgerens aktuelle medicinering.

  Vejledningen er gældende i forhold til de borgeres lægemidler, naturlægemidler og kosttilskud, hvor tilbuddet er involveret i medicinhåndteringen. Hvis lægen, i samarbejde med tilbuddet har vurderet, at borgeren selv kan varetage hele sin medicinhåndtering, skal der, så vidt det er muligt, alligevel foreligge en medicinoversigt. Vejledningen er gældende, både når der er opnået adgang til borgerens personlige elektroniske medicinprofil (PEM), og når der ikke er opnået adgang til PEM.

  Hvordan:

  Medicinoversigten/-listen er en samlet oversigt over borgerens aktuelle medicin. I forhold til de borgere, der bor i Københavns Kommunes Socialforvaltnings botilbud, vil medicinoversigten/-listen fremgå elektronisk i CSC Social, idet botilbuddet har ansvaret for at udarbejde og opdatere borgerens medicinliste/-oversigt. I forhold til de borgere, der ikke bor i Københavns Kommunes Socialforvaltnings botilbud, udleveres en ”tom” medicinliste til borgeren eller dennes botilbud / forældre / værge, inden borgeren starter i dagtilbuddet.

  Disse er ansvarlige for at medicinlisten:

 • Udfyldess med borgerens aktuelle lægeordinerede/-godkendte ordinationer, og afleveres til dagtilbuddet, inden borgeren starter
 • Til enhver tid er opdateret til evt. ordinationsændringer
 • Er udfyldt efter gældende retningslinjer

 • Københavns Kommunes Socialforvaltnings botilbud er ansvarlige for, at medicinlisten/-oversigten er opdateret og indeholder følgende oplysninger:

 • Ordinationsdato og navnet på den ordinerende læge
 • Borgerens navn og cpr. nr.
 • Præperatets navn, dispenseringsform og styrke
 • Dosis (enkelt- og døgndosis)
 • Indikation
 • CAVE-oplysninger (medicinrelaterede)
 • Oplysninger om præparatet er dosisdispenseret
 • Oplysninger om borgeren er selvmedicinerende, fuldt selvadministrerende, delvist selvadministrerende eller ikke -selvmedicinerende.
 • Evt. seponeringsdato.

 • Ved p.n.-ordiniationer endvidere:

 • symptomangivelse (hvilke symptomer skal være til stede, for at medicinen må gives)
 • maksimal dosis (enkeltdosis og maksimal døgndosis)
 • doseringshyppighed/-interval (hvor ofte må medicinen gives/med hvor stort tidsinterval)

 • Hvis borgeren ikke bor i Københavns Kommunes Socialforvaltnings botilbud, er den medarbejder i dagtilbuddet, der modtager medicinlisten/-oversigten ansvarlig for, at denne er fyldestgørende udfyldt af borger eller dennes bosted, pårørende/værge med ovenstående oplysninger. Det anbefales, at dagtilbuddet også modtager dokumentation for ordinationerne. Når der sker ændringer i borgerens medicinering, herunder dosisændring eller seponering, skal medicinlisten/-oversigten opdateres hurtigst muligt.

  Definitioner:

  CAVE: oplysninger om lægemidler, borgeren ikke kan tåle.

  Delvis selvadministrerende: medarbejder hælder medicinen op – medarbejder og borger har fælles ansvar for at medicinen tages.

  Doseringsinterval: tidsinterval mellem medicinindtagelser. (f.eks. 4 timer)

  Doseringshyppighed: antal medicinindtagelser over en given periode, oftest ét døgn (f.eks. 3 gange
  i døgnet)

  Dosisdispensering: maskinel pakning af lægemidler på apotek i en doseringsbeholder tilpasset

  lægemidlets konkrete anvendelse: Lægemidlerne til de enkelte indtagelsestidspunkter er klart adskilt fra lægemidlerne til de andre indtagelsestidspunkter

  Fuld selvadministrerende: borgeren har selv ansvaret for, at medicinen tages.

  Ikke – selvmedicinerende: borgeren hjælpes med alle delprocesser forbundet med medicinering.

  Kosttilskud: tilskud til den sædvanlige kost uden at der er tale om et lægemiddel. Ikke godkendt af
  Lægemiddelstyrelsen/Sundhedsstyrelsen.

  Medicinordination: en læges skriftlige eller mundtlige videregivelse af beslutning om at behandle en patient med såvel receptpligtig medicin som håndkøbsmedicin.

  Naturlægemidler: lægemidler indeholdende naturligt forekommende stoffer i koncentrationer, der ikke er væsentligt større end dem, hvori de forekommer i naturen. Godkendt af lægemiddelstyrelsen/Sundhedsstyrelsen.

  Naturlægemidler: lægemidler indeholdende naturligt forekommende stoffer i koncentrationer, der
  ikke er væsentligt større end dem, hvori de forekommer i naturen. Godkendt af ægemiddelstyrelsen/Sundhedsstyrelsen.

  PEM: personlig elektronisk medicinprofil, der er en database over borgerens recepter og køb af
  medicin på recept.

  P.n.-medicin: forkortelse for ”pro necessiate” medicin, hvilket betyder medicin, der gives/indtages, når behovet opstår (skal fremgå af ordinationen).

  Selvmedicinerende: borgeren har selv ansvar for både ophældningen af medicinen og for at medicinen bliver indtaget.

  Seponering: behandling stoppes.


  Ophældning af medicin

  Formål:

  At sikre overensstemmelse mellem borgerens medicinoversigt og den medicin, der er ophældt til borgeren.

  Hvem og hvad:

  Målgruppen er medicinansvarlige og andre medarbejdere, der har kompetence til og ansvar for at ophælde medicin. Vejledningen er gældende i forhold til de borgeres lægemidler, naturlægemidler og kosttilskud, hvor tilbuddet er involveret i ophældning af medicin.

  Hvordan:

  Medicin ophældes fra originalemballagen i doseringsæsker, medicinbægre eller anden velegnet emballage i ordinerede doser ud fra den opdaterede medicinoversigt.

  For at sikre medicinsikkerheden skal medicin ophældningsproceduren foregå meget systematisk som f. eks.:

 • Det skal sikres, at medicin ophældningen kan foregå uforstyrret – ved forstyrrelse anbefales det, at medicin ophældningsproceduren startes forfra
 • Evt. smykker aftatages inden ophældning
 • Hænderne vaskes og afsprittes
 • borgerens medicinoversigt og medicin fremtages
 • Medicin må ikke berøres – der kan ect. anvendes handsker og pincet
 • Doseringsæsker, medicinbægre m.m. skal være synligt og tørre
 • Hvis der opstår tvivl vedrørende borgerens ordination, kontaktes botilbud/pårørende/evt. læge
 • Det kontrolleres, at præteratets navn og styrke stemmer overens med medicinoversigten
 • Det kontrolleres, at der ikke er oplyst “CAVE” over for det pågældende lægemiddel
 • Medicin ophældes, idet dosis ophældes ud fra den angivne dosis på medicinoversigten – præperatets navn og styrke tjekkes igen
 • Hvis der skal ophældes ½ tablet, anvendes der tabletdeler (der skal sikres, at tabletten tåler deling)
 • Præperatet sættes på plads – præperatets navn og styrke tjekkes atter
 • Den ophældtes medicin placeres aflåst

 • Den medarbejder, der har ophældt medicinen, er ansvarlig for, at rette medicin er ophældt til rette borger, i rette mængde og beregnet til anvendelse på de rette tidspunkter.

  Medicin ophældningen skal dokumenteres jf. ”Overordnede retningslinjer – CSC Social Medicin”

  Det anbefales, at medicin ophældningen efterfølgende kontrolleres af en anden person, idet antal, form og farve kontrolleres. Hvis det er muligt, kan borgeren aktivt inddrages i medicin ophældnings proceduren, selv om tilbuddet varetager medicinhåndteringen.

  Doseringsæsker, der indeholder borgerens faste, ophældte medicin, skal være forsynet med borgerens navn og cpr.nr. Selve doseringsæsken mærkes – ikke låget, da der kan være risiko for, at låget sættes på en forkert doseringsæske.

  Doseringsæsker, medicinbægre, sprøjter eller anden velegnet emballage, der anvendes til ophældning af enkeltdoser/ordinerede doser fx p.n.-medicin, forsynes med borgerens navn, cpr.-nr., præparat, dispenseringsform, styrke, dosis og ophældningsdato/udløbsdato. Også her gælder, at det ikke er låget, der mærkes.

  Lægemidler, der anvendes efter behov (p.n.-medicin) kan ophældes til en kortvarig periode eller kan ophældes, når behovet opstår. Forudsætningen for sidstnævnte er, at der til enhver tid er medarbejdere til stede, der har kompetence til at kunne varetage de opgaver, der er forbundet med ophældning af p.n.-medicin. Det anbefales, at der maksimalt er hældt medicin op til 14 dage.

  Hvis der i forbindelse med medicinophældning tages hul på en ny pakning/flaske, hvor lægemidlet har begrænset holdbarhed, skal anbrudsdatoen anføres på præparatet. Præparatets eventuelle begrænsede holdbarhed fremgår af præparatets indlægsseddel.

  Medicin, der tabes på gulvet eller er ophældt forkert, skal kasseres i emballage beregnet til medicinaffald. Det anbefales af hensyn til borgerens sikkerhed ikke, at blisterpakket medicin udklippes og lægges i
  doseringsæsken.

  Medicin kan være ophældt maskinelt på apoteket, såkaldt dosisdispenseret medicin, og denne medicin skal også fremgå af medicinoversigten. Dosisdispenseret medicin er ophældt i ordinerede doser i dosisposer, og af hver enkelt pose fremgår:

 • Borgerens navn og cpr. nr.
 • Præperatets navn, dispenseringsform, styrke og antal
 • Hvornår indholdet i den enkelte pose skal indtages (dato + klokkeslet)

 • Hvis en borger får dosisdispenseret medicin, men også skal have anden medicin, der ikke er dosisdispenseret, skal det være tydeligt angivet, således at der er sikkerhed for, at borgeren får al den medicin, der er ordineret. Det anbefales ikke, at der manuelt ændres i den dosisdispenserede medicin. Når medicinen er dosisdispenseret, har apoteket ansvaret for, at poserne indeholder præcis det, lægen har ordineret. Hvis tilbuddet bryder pakningen og ændrer på indholdet, så bortfalder apotekets ansvar, og tilbuddet er i stedet ansvarlig.

  Dosisdispenseret medicin udleveres fra apoteket på baggrund af lægens ordination til 14 dages forbrug. Receptordinationer på dosisdispenseret medicin er ligesom andre receptordinationer maksimalt gældende i to år.

  Ved medicinrelateret utilsigtet hændelse, som fx hvis der er givet forkert medicin, eller hvis en
  dosis ikke er givet, så kontaktes botilbud / pårørende / evt. læge. Hændelsen indrapporteres i Dansk Patientsikkerheds Database (www.dpsd.dk).

  Det skal sikres, at der hurtigst muligt arbejdes lokalt med hændelsen, så det kan forebygges, at en
  lignende situation opstår igen. Det anbefales, at der tages stilling til, om hændelsen kræver en ændring af en lokal instruks, eller om det evt. kræver øget opmærksomhed på implementering af en gældende instruks.

  Definitioner:

  Anbruds Dato: 13. februar 2015 den dato, en ny pakning åbnes CAVE: oplysninger om lægemidler, borgeren ikke kan tåle

  Medicinordination: en læges skriftlige eller mundtlige videregivelse af beslutning om at behandle
  en patient med såvel receptpligtig medicin som håndkøbsmedicin

  Medicinoversigt (=medicinliste): en samlet oversigt over borgerens aktuelle medicin

  P.n.-medicin: forkortelse for ”pro necessiate” medicin, hvilket betyder medicin, der gives/indtages,
  når behovet opstår (skal fremgå af ordinationen)


  Medicingivning – medicinudlevering

  Formål:

  At sikre overensstemmelse mellem borgeren og den medicin, der er ordineret til borgeren samt sikre, at borgeren får medicinen på rette tidspunkt og på rette måde.

  Hvem og hvad:

  Målgruppen er medicinansvarlige og andre medarbejdere, der har kompetence til og ansvar for at give og udlevere medicin. Vejledningen er gældende i forhold til de borgeres lægemidler, naturlægemidler og kosttilskud, hvor dagtilbuddet er involveret i medicingivning og/eller medicinudlevering, herunder på ferieture og udflugter.

  Hvordan:

  Medicin gives/udleveres fra doseringsæsker, dosisposer (medicin pakket på apoteket), medicinbægre, sprøjter eller anden velegnet emballage i ordinerede doser samt fra originalemballagen.

  For at sikre medicinsikkerheden skal medicingivnings- / medicinudleverings proceduren foregå meget systematisk, som f.eks.:

 • Inden medicin gives/udleveres til en borger, skal det sikres, at medicinen tilhører den rette borger.
 • Det skal sikres, at medicinen gives til rette borger fx ud fra navn, cpr.- nr. eller billede
 • Inden medicin givning / -udlevering observeres borgeren, og hvis borgerens tilstand vurderes som værende afvigende i forhold til sædvane, kontaktes botilbud / forældre / værge inden medicinen gives / udleveres
 • Medicin givningen skal foregå hygiejnisk forsvarligt, dvs. at smykker aftages, hænder vaskes eller afsprittes, og medicinen berøres ikke.
 • Inden medicinen gives, tjekkes det, at medicin givnings tidspunktet passer med den aktuelle dosis, og at antallet af tabletter i f.eks. doseringsæsken stemmer overens med antallet af tabletter på borgerens medicinoversigt / liste.
 • Inden medicinen gives til borgeren, skal medicingiveren vurdere, om der er nogle særlige forhold, der skal tages hensyn til, når medicinen gives. Hvis det fx er en smeltetablet, skal den lægges på tungen; er det en depottablet, må den ikke knuses. Ved tvivl kan præparatoplysninger findes på www.medicin.dk/, alternativt kan botilbud / pårørende eller apotek kontaktes
 • Når medicinen skal gives, kan den gives direkte fra doseringsæsken – uden yderligere omhældning. Hvis medicinen hældes op i et medicinbæger og medicin givningen ikke foretages i en og samme arbejdsgang, skal medicinbægeret forsynes med navn og cpr.-nr.
 • Når medicinen gives til borgeren, skal medicingiveren se, at borgeren tager medicinen. Hvis medicinen udleveres til borgeren, skal der følges op på, om borgeren har taget medicinen.
 • Hvis en borger ikke ønsker at indtage medicinen, skal botilbud / forældre / værge kontaktes, hvilket dokumenteres.

 • Dokumentation af medicingivning

  Borgerrepræsentationen har besluttet, at Socialforvaltningen lader det være op til den lokale ledelse på bo- og dagtilbud at fastlægge de konkrete dokumentationskrav til medicinhåndtering med udgangspunkt i de lokale forhold på tilbuddet.

  Beslutningen indebærer, at centerchefen skal tage aktivt stilling til, hvilken form for dokumentation af medicingivning, der skal være gældende for hvert enkelt tilbud i centeret – henset til de lokale forhold. Overordnet er der to muligheder for dokumentation af medicingivning på tilbuddene – enten fuld dokumentation eller afvigelsesdokumentation:

 • Fuld dokumentation indebærer, at der er umiddelbart efter hver medicingivning dokumenteres for hver enkelt borger på nærmeste pc/tablet eller papir, hvilken medicin, der er givet, hvornår medicinen er givet og hvem der har givet medicinen.
 • Afvigelsesdokumentation indebærer, at centerchefen ud fra en vurdering af de konkrete forhold på det enkelte tilbud kan beslutte, at tilbuddet udelukkende skal dokumentere, hvis der i medicingivningen sker afvigelser fra lægens ordination.

 • Vurderingen af hvilken form for dokumentationspraksis, der skal benyttes, skal foretages ud fra de konkrete risici på tilbuddene og medarbejdernes sundhedsfaglige kapacitet. Der skal foretages en fagligt begrundet stillingtagen fra centerchefen om valget af enten fuld eller afvigelsesdokumentation. Den faglige argumentation, tilbuddets dokumentationspraksis og krav hertil skal fremgå af de lokale medicinhåndteringsinstrukser, så det står klart for hvert enkelt tilbud og således, at medarbejderne er velinformerede herom. Medicinhåndteringsinstruksen skal ligeledes danne grundlag for, at tilsynsmyndigheden kan se, om den faglige argumentation fremgår af instruksen samt om kravene til dokumentationspraksis efterleves på tilbuddene.

  Dokumentation af medicingivning/medicinudlevering

  –jf. ”Overordnede retningslinjer – CSC Social Medicin”

  P.n.-medicin

  Inden der gives p.n.-medicin (efter behov), skal der være sikkerhed for, at de særlige forhold, der er gældende i forhold til lægens p.n.-ordination, er opfyldt:

 • Er der overensstemmelse i forhold til symptomer?
  Medicinen må kun gives ved de symptomer, lægen har angivet
 • Er der overensstemmelse i forhold til maksimal dosis?

 • Inden borgeren gives p.n.-medicin, skal det tjekkes, om borgeren tidligere samme døgn har fået samme medicin, og om enkelt- og maksimal døgndosis er i overensstemmelse med lægens ordination, således at der ikke gives for meget medicin inden for et døgn.

 • Er der overensstemmelse i forhold doseringshyppighed/-interval?
 • Det skal sikres, at doseringshyppighed/-interval overholdes, så to doser ikke gives for ofte eller med for få timer mellem to doser.

  Endvidere skal punkterne under fast medicin følges.

  Givning af p.n.-medicin og en efterfølgende evaluering skal dokumenteres

  – jf. ”Overordnede retningslinjer – CSC Social Medicin”

  Ved givning / udlevering af p.n.-medicin i dagtilbuddet skal det sikres, at botilbud / forældre / værge får oplysninger om, evt. telefonisk, at der er givet/udleveret p.n.-medicin til den pågældende borger, hvilket præparat, der er givet, hvor meget der er givet samt hvornår det er sket og hvilken virkning, der har været af præparatet.

  Ligeledes skal det sikres, at dagtilbud bliver informeret, hvis en borger kort tid før ankomst til dagtilbud har fået p.n.-medicin, idet det er en vigtig information, hvis borgeren igen får behov for p.n.-medicin.

  Generelt om medicingivning / medicinudlevering

  Den medarbejder, der giver ophældt medicin, er ansvarlig for, at den medicin, der er ophældt til en borger, gives til rette borger, på rette tidspunkt og på rette måde.

  Den medarbejder, der uddeler lægemidler, naturlægemidler og kosttilskud, skal sikre sig, at givning foregår på en måde, som er acceptabel for borgeren og tilpasset borgerens døgnrytme og daglige aktivitet. Dette skal ske inden for medicinordinationens rammer.

  I tilfælde af at borgeren ud over den ordinerede medicin selv indtager anden medicin, alkohol, hash el. lign i dagtilbuddet, skal botilbud/forældre/værge orienteres med henblik på, at disse kontakter behandlende læge i forhold til vurdering af eventuelle interaktioner. Borgeren orienteres om det, og forløbet dokumenteres.

  Der må ikke forekomme skjult medicinering. Hvis medicinen gives sammen med mad, fx yoghurt, skal borger/botilbud/forældre/værge, som ofte vil være dem, der har givet informeret samtykke til behandling, være orienteret om denne procedure. Dog skal det altid undersøges, hvorvidt det pågældende lægemiddel kan tåle at blive givet sammen med yoghurt eller lignende.

  En borger må ikke tvinges til at tage medicin, og hverken botilbud, forældre eller værge kan give samtykke til anvendelse af tvang. I situationer hvor der opstår et øjeblikkeligt behandlingsbehov, som fx ved epileptiske anfald, skal medarbejdere dog altid handle.

  Ved fejlmedicinering (Medicin givet til en forkert borger eller glemt medicingivning)  kontaktes borgerens bosted / pårørende eller evt. Ellers kontaktes vagtlægen 1813 eller Giftlinien, 35 31 55 55, hvis der er tale om alvorlig fejl.

  Ved medicinrelateret utilsigtet hændelse, som fx hvis der er givet forkert medicin, eller hvis en dosis ikke er givet, så kontaktes botilbud / forældre / værge med henblik på en evt. lægekontakt. Hændelsen rapporteres i Dansk Patientsikkerheds Database (www.dpsd.dk).

  Det skal sikres, at der hurtigst muligt arbejdes lokalt med hændelsen, så det kan forebygges, at en
  lignende situation opstår igen.

  Det anbefales, at der tages stilling til, om hændelsen kræver en ændring af en lokal instruks, eller om det evt. kræver øget opmærksomhed på implementering af en gældende instruks.

  Definitioner:

  Medicinordination:en læges skriftlige eller mundtlige videregivelse af beslutning om at behandle
  en patient med såvel receptpligtig medicin som håndkøbsmedicin.

  P.n.-medicin: forkortelse for ”pro necessiate” medicin, hvilket betyder medicin, der gives/indtages,
  når behovet opstår (skal fremgå af ordinationen)

  Interaktion: to eller flere lægemidler påvirker hinanden, således at der ikke opnås den tilstræbte
  Virkning


  Bortskaffelse af medicin

  Formål:

  At medarbejdere bliver bekendt med denne instruks for at sikre, at Borgerens lægemidler, naturlægemidler og kosttilskud, der ikke længere skal anvendes, bortskaffes forsvarligt.

  Hvem og Hvad:

  Medicinansvarlige og andre medarbejdere, der har ansvaret for Borgerens medicinhåndtering på CENTER FOR SELVEJENDE DAGTILBUD LAVUK STJERNEN.

  Hvordan:

  Lægemidler, naturlægemidler og kosttilskud, der skal bortskaffes, afleveres til på apoteket, når der er givet samtykke fra borger eller pårørende om dette.  Ellers sendes det med borgeren hjem til bortskaffelse.

  Medicin, der skal bortskaffes er lægemidler, naturlægemidler og kosttilskud:

 • Hvor holdbarhedsdatoen er overskredet
 • Der ikke har været opbevaret ved korrekt temperatur eller forsvarligt
 • Der har været tabt på gulvet
 • Der er dosis ophældt, men som ikke er indtaget som foreskrevet
 • Efter dødsfald

 • Lægemidler, naturlægemidler og kosttilskud tilhører altid den enkelte borger og må ikke anvendes til andre. Hvis medicin er seponeret, aftales med borgeren, om medicinen skal returneres til apoteket.

  Når borgeren dør, tilhører medicinen boet og dermed de pårørende. Det anbefales, at dagtilbuddet har retningslinjer – der er kendt af borger / pårørende – om at dagtilbuddet altid sørger for bortskaffelse af borgerens medicin ved dødsfald. Dette skal naturligvis ske efter aftale med de pårørende. Hvis der ikke er pårørende, skal dagtilbuddet altid sikre, at medicinen afleveres på apoteker.

  Ved bortskaffelse af medicin, specielt euforiserende lægemidler anbefales det, at det dokumenteres, hvilket lægemiddel samt mængde, der sendes til destruktion. Det anbefales at anvende funktionaliteten i CSC Social Medicin vedrørende destruktion og destruktionsbrev – jf. ”CSC Social – Brugervejledning i systemets generelle funktioner”.


  Egenkontrol

  Formål:

  At sikre at dagtilbuddenes medicinhåndtering kvalitetssikres.

  Hvem og Hvad:

  Målgruppen er tilbuddets ledere eller medarbejdere, der har kompetence til at udføre egenkontrol. Vejledningen er gældende for København Kommunes dagtilbud for borgere med handicap.

  Hvordan:

  Der skal på alle Københavns Kommunes dagtilbud for borgere med handicap gennemføres egenkontrol minimum en gang pr. måned.

  Egenkontrol af medicinhåndtering udføres for borgere, hvor dagtilbuddet deltager i medicinhåndteringen. Ud af disse borgere skal hver egenkontrol omfatte 20 % tilfældigt valgte borgere pr. dagtilbud. Det skal tilrettelægges således, at der udføres egenkontrol på disse borgere mindst to gange årligt. Det anbefales, at samtlige egenkontroller på et dagtilbud udføres inden for samme uge.

  Der findes en formular (Egenkontrol af medicinhåndtering – dagtilbud), som kan udfyldes ved egenkontrol af medicinhåndteringen. Formularen findes i CSC Social – se Overordnede retningslinjer – CSC Social Medicin.

  Formularen afkrydses (ved ja, nej, ikke relevant) for hver borger. Resultaterne kommenteres efter behov, idet der skal gøres rede for, hvilke tiltag der foreslås iværksat for at rette op på forhold, der ikke er i orden. Borgerens navn og cpr.-nr. skal fremgå af formularen, samt dato for udført egenkontrol og hvem der har udført egenkontrollen.

  Hvis et spørgsmål ikke er relevant i forhold til en borger, f.eks. fordi borgeren ikke får p.n.-medicin, sættes en streg (-) i stedet for et kryds i skemaet.

  Egenkontrollen gennemføres som led i dagtilbuddets kvalitetssikring af medicinhåndteringen. Det er vigtigt, at egenkontrollen tilrettelægges, så der i dagtilbuddet skabes læring af eventuelle uregelmæssigheder og/eller uhensigtsmæssige arbejdsgange og rutiner. Den viden, som fremkommer ved den interne kontrol, forventes anvendt til at iværksætte initiativer med henblik på at forbedre arbejdsgange fremadrettet.

  Resultater fra egenkontrol af medicinhåndtering diskuteres minimum kvartalsvis.


  Overvågning af medicin

  Formål:

  At sikre at der er overensstemmelse mellem den medicin, der modtages i dagtilbuddet, og denmedicin, der anvendes af borgere i dagtilbud.

  Hvem:

  Målgruppen er ledelsen, medicinansvarlige og andre medarbejdere, der har ansvaret for at sikre, at medicinhåndteringen foregår forsvarligt, og at der ikke forekommer uregelmæssigheder i forhold til medicinhåndteringen.

  Vejledningen er gældende i forhold til de borgeres lægemidler, naturlægemidler og kosttilskud, hvor dagtilbuddet er involveret i medicinhåndteringen. Derudover er den gældende i forhold til andre borgere i dagtilbuddet, hvis medarbejderen får kendskab til, at der forekommer uhensigtsmæssigheder med hensyn til borgerens lægemidler, naturlægemidler og kosttilskud.

  Hvordan:

  Det er til enhver tid ledelsens ansvar, i samarbejde med de medicinansvarlige, at vurdere, om der skal føres regnskab med borgerens lægemidler, naturlægemidler og kosttilskud, herunder euforiserende og andre afhængighedsskabende lægemidler.

  Ved mistanke om svind eller andre uregelmæssigheder skal ledelsen iværksætte overvågning, idet lagerbeholdningen systematisk optælles, og det kontrolleres efterfølgende, om der er overensstemmelse i forhold til af- og tilgang fra den aktuelle beholdning.

  Hvis uregelmæssigheden relaterer sig til en borger, der er oprettet i CSC Social, og der iværksættes en overvågning af euforiserende lægemidler anbefales det at anvende funktionaliteten: ”Morfica optælling” i CSC Social Medicin – jf. ”CSC Social – Brugervejledning i systemets generelle funktioner”. Alternativt kan der udarbejdes et skema til formålet.

  Definitioner:

  Euforiserende lægemidler: narkotiske lægemidler