Den samlede håndbog for Lavuk Stjernen

Akutplan ved voldsomme hændelser samt ambulanceplaner


Ambulanceplanen skal sikre, at der bliver taget hånd om den enkelte medarbejder, hvis der opstår en situation hvor medarbejderen har brug for særlig omsorg i forbindelse med uheld, arbejdsskade eller en ubehagelig oplevelse.
Ambulanceplanen skal udfyldes for alle ansatte, og den skal opbevares på arbejdspladsen, tilgængelig for alle ansatte.
Hent skabelon til ambulanceplan HER
Hent akutplan samt vejledning til psykisk førstehjælp HER


Akut Krisehjælp

Efter et udbud har Københavns Kommune indgået en aftale med SOS International om at stille akut krisehjælp og anden psykologisk bistand til rådighed døgnet rundt.
Tilbuddet gælder for alle medarbejdere i kommunen, der af arbejdsmæssige årsager måtte have brug for det.
Aftalen med SOS træder i kraft den 1. januar 2018 og erstatter den nuværende aftale med Falck Healthcare. Forløb, der er indledt hos Falck Healthcare, bliver også afsluttet i Falck Healthcare.

Akut krisehjælp

Du kan få akut krisehjælp, hvis du har været udsat for eller overværet en voldsom hændelse i forbindelse med dit arbejde. Det kan eksempelvis være en ulykke, overfald, vold, trusler om vold eller pludseligt dødsfald.

Hjælp til ansatte ved mistrivsel på arbejdspladsen

Du kan få psykologhjælp til håndtering af arbejdsrelaterede problemstillinger, der påvirker din arbejdsindsats i negativ retning. Det kan fx være mistrivsel, stress og udbrændthed, samarbejdsproblemer, mobning og chikane, seksuelle krænkelser, fyring eller omstrukturering. Du kan få hjælp via to fælles ordninger for alle ansatte i Københavns Kommune:

• SOS International – psykologisk bistand – telefon: 38 48 92 93
• Tidlig Indsats ved Arbejdsmiljø København – psykologisk bistand, coaching, fysioterapi, fastholdelse mv. – telefon: 33 66 57 66

Henvendelsesform:
• Akut krisehjælp: efter henvisning fra leder
• Anden psykologisk rådgivning/bistand: efter henvisning fra leder


Alkohol- og rusmiddelpolitik

Alkohol og arbejde hører ikke sammen. Andre rusmidler er heller ikke tilladt på arbejde.
Borgere, som fejrer mærkedage eller andre særlige lejligheder, vælger selv, om de vil nyde alkohol, men medarbejdere skal afholde sig fra at drikke alkohol, når de er på arbejde.
Læs hele Københavns Kommunes alkoholpolitik HER


Arbejdsmiljø

Nyt indhold til punktet under udarbejdelse, december 2018.
Spørgsmål omkring arbejdsmiljø kan henvendes til Mille AU9Y@kk.dk


Arbejdspladsbrugsanvisninger

APB

For at sikre, at vi benytter produkterne på den mest sikre måde, skal der for hvert faremærket produkt udarbejdes en arbejdspladsbrugsanvisning.
I arbejdspladsbrugsanvisningen beskrives:

 • ■ hvordan og hvor produktet bruges på jeres arbejdsplads
 • ■ hvem der må bruge det.
 • ■ hvilke værnemidler der skal benyttes
 • ■ hvor disse værnemidler befinder sig.
 • ■ hvilken førstehjælp der skal ydes, hvis der sker uheld.

Ud over arbejdspladsbrugsanvisningerne skal vi sørge for, at der er sikkerhedsdatablade på alle de faremærkede produkter. Sikkerhedsdatabladene fås af leverandøren. I sikkerhedsdatabladene er der detaljerede oplysninger om produkterne og deres anvendelse og farlighed.

Det er med udgangspunkt i sikkerhedsdatabladene, at arbejdspladsbrugsanvisningerne udarbejdes.
Det er vigtigt, at alle medarbejdere er instruerede i, hvad der står i arbejdspladsbrugs-anvisningerne, og at alle ved, hvor de befinder sig i tilfælde af, at der sker uheld.

De kan fx være i en mappe på depotet, hvor produkterne opbevares. Her skal Sikkerhedsdatabladene også opbevares eller kunne hentes elektronisk.

Hent en skabelon, som kan benyttes til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisning HER
Hent en skabelon til udarbejdelse af AKUT sikkerhedsinstruks for uheld, der kræver førstehjælp HER.
Hent oversigt over faresymboler HER


Arbejdsskadeanmeldelser

DOWNLOAD blanket til anmeldelse af arbejdsulykke HER

Hvad er en arbejdsskade?
En arbejdsskade dækker over to forskellige begreber:

1. En arbejdsulykke er en fysisk eller psykisk skade, som opstår efter en hændelse eller en påvirkning, der er sket pludseligt eller inden for 5 dage. For eksempel hvis du får en finger skåret af i en maskine.
2. En erhvervssygdom er en sygdom, der skyldes arbejdet eller arbejdsforholdene. Sygdommen kan komme af påvirkninger gennem kortere eller længere tid. Eksempelvis hvis du får nedsat hørelse efter flere års arbejde i larmende omgivelser.

For at få erstatning eller andre ydelser skal din skade anerkendes som en arbejdsskade.

Anmeldelse af arbejdsulykke til Arbejdsskadestyrelsen
Arbejdsgiveren skal anmelde din arbejdsskade digitalt til Arbejdsskadestyrelsen.
Det vil sige at det er daglig leder eller arbejdsmiljøkoordinator der skal anmelde arbejdsskaden. I tilfælde af en arbejdsulykke skal arbejdsgiver anmelde tilfældet snarest og senest 9 dage efter første fraværsdag.

Når en skade er anmeldt, får du en kvittering for anmeldelsen. Anmeldelsen vil automatisk blive videresendt til Lavuk Stjernens forsikringsselskab, der vil kontakte dig for yderligere oplysninger. Hvis du skal komme i betragtning til at få din skade anerkendt, skal du følge op på al kontakt.

Erstatning
Når din sag er behandlet, får du en samlet afgørelse. Her forklarer Arbejdsskadestyrelsen, om man har anerkendt din skade som en arbejdsskade, og om skaden giver dig ret til en erstatning.


APV

Arbejdspladsvurdering

Login og udfyld APV – klik HER (OBS. linket kan kun åbnes i browseren “Internet Explorer”)

Krav til APV’en:

Under processen skal eventuelle arbejdsmiljøproblemer frem i lyset, så I kan løse dem. Der er følgende krav til APV’en, som I altid skal overholde:
APV’en skal være skriftlig – følg ovenstående link.
APV’en skal være tilgængelig, så både ledelsen, de ansatte og Arbejdstilsynet kan læse den.
APV-processen består af fem elementer, hvor I skal

1. registrere virksomhedens arbejdsmiljøforhold for at få et billede af, om I har nogle arbejdsmiljøproblemer.
2. beskrive eventuelle arbejdsmiljøproblemer og vurdere, hvordan I kan løse dem.

3. vurdere, om der er forhold i arbejdsmiljøet, som kan medvirke til sygefravær.

4. lave en handlingsplan, der bl.a. beskriver, hvornår, af hvem og hvordan eventuelle problemer skal løses.

5. beskrive, hvordan I skal følge op på handlingsplanen, bl.a. hvem der har ansvaret for at gennemføre handlingsplanen i praksis.

Du skal som arbejdsgiver inddrage dine ansatte i hele APV-processen. I kan selv vælge de metoder og redskaber, som I vil bruge til at gennemføre APV’en.

Arbejdstilsynet skal ikke godkende APV’en, men fører tilsyn med, at vi gennemfører APV-processen efter lovgivningens krav.


Dokumentation/ CSC social


Du kan finde CSC Social vejledningen ved at klikke HER
Du kan finde retningslinjer for arbejdsgange i CSC social Medicin HER
Du kan finde vejledning til oprettelse af standardnotat/politisk pejlemærke om uddannelse og beskæftigelse HER – (notat oprettes i 2015 på alle borgere)

På KK-net, kan du finde opdaterede vejledninger til hele CSC systemet. Find hele vejledningen på KK net HER. (OBS: linket virker kun på en KK maskine)

Se instruktionsvideo om deling af dokumentation i CSC socialHER

Hvordan håndterer jeg personfølsomme oplysninger?

Hent socialforvaltningens vejledning til sikker digital kommunikation HER


Driftoverenskomst og vedtægter

Lavuk Stjernen har driftoverenskomst med Københavns Kommune. Find den nyeste driftoverenskomst fra 2016 HER

Forretningsorden

Find den HER

Samarbejdsaftale

Find den HER

Vedtægter

Vedtægter Dagtilbuddet Lærkevej
Vedtægter Dagtilbuddet Søndre Fasanvej
Vedtægter Dagtilbuddet Strødammen
Vedtægter Dagklubben Borgervænget


Email, medarbejderlogin

klik her for at logge ind på din personlige medarbejder email via WEBMAIL

Du skal bruge dit brugernavn og din adgangskode.

Persondata

Husk at overveje om du skal kommunikere via sikker mail: Hvis du skal sende personfølsomme oplysninger skal nedenstående guide følges:
LINK TIL MINIGUIDE I KOMMUNIKATION VIA SIKKER MAIL

Foldere

Hent velkomstfolder for:
– Dagklubben Borgervænget HER
– Dagtilbuddet Lærkevej, stuen HER
– Dagtilbuddet Lærkevej, 1. sal HER
– Dagtilbuddet Søndre Fasanvej HER
– Dagtilbuddet Strødamvej HER

Hent medlemsfolder med indmeldingsblanket for Venskabsforeningen for Lavuk Stjernen HER

Driller det med udskrivningen af foldermateriale?
Hent en printervejledning HER

Forebyggelse af vold og trusler


Nedenfor finder du de fælles sikkerhedsprocedurer i forbindelse med vold på arbejdspladser i forvaltningen. De fælles sikkerhedsprocedurer gælder alle arbejdspladser, hvor der er risiko for vold i udførelsen af arbejdet. De skal, sammen med lokalt aftalte procedurer og øvrige tiltag med henblik på nedbringelse af vold og trusler, understøtte arbejdet med at reducere antallet af hændelser med arbejdsrelateret vold.
Hent fælles sikkerhedsprocedurer i forbindelse med vold på arbejdspladser i socialforvaltningen – HER

Skabelon til risikovurderinger – skal udfyldes for alle borgere (vælg mellem de to mulige skemaer):
Hent skabelon med rent tekstfelt HER
Hent skabelon tilføjet emner ud fra neuropædagogisk metode HER


Fototilladelse

Fototilladelsen indhentes for alle borgere. Vi har lavet en standard blanket, som alle dagtilbud i Lavuk Stjernen er velkomne til at bruge til at indhente fototilladelser fra brugerne. Blanketten er udfærdiget i henhold til datatilsynets retningslinjer for offentliggørelse af såkaldte portrætbilleder. Du kan hente formularen HER


Frivillige

Vi ønsker i Lavuk Stjernen at være åbne og imødekommende overfor mennesker, som vil sætte tid og kompetencer i spil for at forbedre livskvaliteten for borgerne i dagtilbud. I frivillighedspolitikken finder du hjælp til, hvordan i forholder jer, når dagtilbuddet indgår et samarbejde med en eller flere frivillige.
Du kan hente Lavuk Stjernens frivillighedspolitik HER.
Du kan hente Københavns Kommunes frivilligguide HER
Du kan læse arbejdstilsynets anbefalinger for “Godt i Gang – Frivilliges Arbejdsmiljø” HER

Førstehjælp


Vi har fra vores leverandør af førstehjælpskurser fået et actioncard med trin for trin vejledning til førstehjælp. Se vejledningen HER


Handicappolitik og socialstrategi, København

Læs Københavns Kommunes handicappolitik HER
Læs Københavns Kommunes socialstrategi HER

Kalender

Se Lavuk Stjernens kalender HER – oplysninger og invitationer vedhæftes så vidt muligt de enkelte begivenheder, hvor man således skal kunne finde alle relevante oplysninger.

Få dit arrangement i kalenderen

Har i selv i dit dagtilbud et arrangement for medlemmer eller medarbejdere lokalt eller fælles for hele centeret bedes i sende relevante informationer til Camilla, så begivenheden kan komme i kalenderen.

Husk herunder oplysninger om hvem og hvilke institutioner begivenheden er relevant for
Vedhæft eventuelt invitation til arrangementet.

Klik her for at sende Camilla en email


Logo

Find et logo:

For CSD Lavuk Stjernens Logo – KLIK HER
For Dagklubben borgervænget Logo – KLIK HER
For Dagklubben Borgervænget – det lange – KLIK HER
For Dagtilbuddet Lærkevej – KLIK HER
For Dagtilbuddet Strødamvej – KLIK HER
For Dagtilbuddet Søndre Fasanvej – KLIK HER
For Dagtilbuddet Søndre Fasanvej, lille format – KLIK HER
For Venskabsforeningen for Lavuk Stjernen – KLIK HER


Magtanvendelse

Registrering og indberetning af magtanvendelse efter servicelovens § 126 og andre tilfælde af magtanvendelse, som der ikke er givet tilladelse til.

Læs KKs reningslinjer for indberetning af magtanvendelser trådt i kraft per 1.12.2017 HER
Registrering af magtanvendelse skal foretages straks og senest dagen efter, at episoden har fundet sted. Der skal udfyldes et nyt skema i CSC efter hver eneste episode af magtanvendelse. Det skal indberettes til Mille, der skal godkende, at staben har modtaget registrering af magtanvendelse
Til daglige ledere: Borgeren og de pårørende skal orienteres om en magtanvendelse og skal orienteres om muligheden for at klage over en magtanvendelse. Til dette er der udarbejdet en standardskabelon til et orienteringsbrev. Download skabelonen HER

Indberetning af registrerede magtanvendelser, skal ske senest på 3. dagen efter magtanvendelsen har fundet sted.
Du kan hente den fulde manual til udfyldelse af skemaet i CSC HER
Læs mere om Københavns Kommunes retningslinjer for registrering og indberetning af magtanvendelse her: http://sof.kkintra.kk.dk/indhold/magtanvendelser


MED udvalg

Se eksempler på indhold i MEDs arbejde HER
Ledelsens beføjelse og ansvar – hent en oversigt over, hvad det er relevant at tage op i MED HER


Medicin

Alle medarbejdere skal forholde sig til borgerens medicinske behandling. Hvis man oplever uregelmæssigheder i forbindelse med medicingivning skal man altid informere den nærmeste medicinansvarlige eller nærmeste leder og give besked til borgerens behandlende læge. Det kan for eksempel dreje sig om bivirkninger, manglende virkninger af medicinen, symptomer på pludseligt opstået sygdomme og ved psykiske reaktioner.
Dine reaktioner og handlinger skal altid dokumenteres.

Se den fulde vejledning i den sundhedsfaglige vejledning.
Lavuk Stjernens Sundhedsfaglige Vejledning
Hent formular til udfyldelse af egenkontrol HER
Hvis du vil udfylde digitalt, kan du downloade skemaet i en word-version HER


Miljøledelse

Strukturering af miljøarbejdet i organisationen
I Lavuk Stjernen følger vi Københavns Kommunes fælles miljøpolitik, som alle vores medarbejdere skal kende til.
Læs Københavns miljøpolitik HER

Hent miljøledelsesvejledning der kan uddeles til håndværkere, foreninger der låner lokaler og andre der bruger dagtilbudet i kortere varighed HER
Læs referet af centerets seneste arbejdsmiljø- og miljøledelsesdag HER.
I januar 2015 er centeret auditeret i miljøledelse.
Centrets miljøgennemgang for 2016 kan ses HER
Til miljøarbejdet knytter sig blandt andet et krav om Arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) ved alle faremærkede produkter på arbejdspladsen. Hent skabelon til generel sikkerhedsinstruks del 1 med beskrivelse og vejledning i at lave APB’er HER.
Hent skabelon til generel sikkerhedsinstruks del 2 med beskrivelse af procedure ved akutte uheld, der kræver førstehjælp HER.

For at sikre, at der findes opdaterede sikkerhedsblade og Arbejdspladsbrugsanvisninger til alle faremærkede produkter på arbejdspladsen, kan vi nu anvende kemidatabasen Chemicontrol. Her finder du datablade på alle produkter der er med i indkøbsaftalen. Vælger arbejdspladsen at købe produkter der ikke findes i Chemicontrol, skal man sørge for at have opdaterede datablade fra producenten. Sikkerhedsdatabladene skal samles og være tilgængelige sammen med den generelle arbejdspladsbrugsanvisning.

Det er lederens ansvar at mappen er kendt og tilgængelig for alle medarbejdere samt ved udlån af lokaler.

Link til kemidatabasen HER.


Mobning

Mobning eller chikane omfatter i Københavns Kommune situationer, hvor en eller flere ansatte udsætter en anden ansat for handlinger, som opleves krænkende, selvom de ansatte burde være bekendt med eller er gjort bekendt med, at handlingerne opleves som krænkende.

Rovmobning er, når ofrene ikke har gjort noget, som kan fremkalde “mobbernes” adfærd. Også seksuel chikane kan være et eksempel på rovmobning.
Konfliktmobning er resultatet af en uløst konflikt mellem to eller flere parter på arbejdspladsen, hvor en konflikt over tid mere og mere kommer til at handle om parterne som personer frem for om konfliktens oprindelige indhold.
Chikane er en form for mobning og dækker andet og mere end seksuel chikane. Der kan f.eks. også være tale om chikane i forhold til en persons køn, alder, etnisk baggrund eller religiøs overbevisning. Seksuel chikane er, når en eller flere personer enten i et enkelt tilfælde på grov vis eller regelmæssigt og over længere tid, udsætter en eller flere andre personer for uønskede handlinger af seksuel karakter, som man opfatter som krænkende.

Læs hele Københavns Kommunes politik på området her


Persondataforordning/ Personfølsomme oplysninger

Hvordan håndterer jeg personoplysninger?

Hent FAQ fra Lavuk Stjernens personaleeftermiddag med jurist Helle Mamsen HER

Hent socialforvaltningens vejledning i sikkerd digital kommunikation HER

Sikker mail

Hvis du skal sende personfølsomme oplysninger skal nedenstående guide følges:
LINK TIL MINIGUIDE I KOMMUNIKATION VIA SIKKER MAIL

Databrud

– ved databrud forstås at der er persondata, der har været tilgængeligt for uvedkommende. Det kan f. eks. være en mail med persondata, der er sendt ikke krypteret, personalemapper der opbevares i et ulåst skab eller et mistet kamera med billeder.

Det er vigtigt at du reagerer med det samme, hvis du opdager sikkerhedsbrud eller blot har mistanke. Loven kræver at det indrapporteres inden for 72 timer efter opdagelsen.

Se mere om forretningsgange ved brud i håndteringen af persondata i denne vejledning:

FORRETNINGSGANG VED PERSONDATABRUD

Nedenfor kan du hente huskelister omkring håndtering af persondata fra instruktionsvideo:
MODUL 1 – grundlæggende IT sikkerhed
MODUL 2 – Sikkerhed på mobile enheder
MODUL 3 – Truslen fra IT kriminelle
MODUL 4 – Fysisk sikkerhed
MODUL 5 – Sikkerhed og databeskyttelse
MODUL 6 – Udvidet persondatabeskyttelse, ledermodul
MODUL 7 – IT sikkerhed for ledere
MODUL 8 – Håndtering af sikkerhedshændelser for ledere og administrative medarbejdere


Politianmeldelse - retningslinjer


Vold og trusler mod ansatte i Københavns Kommune skal politianmeldes. Alle ansatte kan bede om vidnebeskyttelse, når der foretages politianmeldelse.

Politianmeldelse

Vold og trusler skal politianmeldes indenfor 72 timer. Overholdelse af fristen er en forudsætning hvis den ansatte senere vil søge erstatning efter voldsofferloven.

Der skal ske politianmeldelse, når fysisk vold udøves med forsæt eller hvis den har en alvorligere karakter. Også trusler mod den ansatte eller dennes familie skal politianmeldes.Som udgangspunkt skal al vold eller trusler om vold anmeldes, anmeldelsen skal ske til ens daglige leder, der også skal sørge for at arbejdsskaden bliver anmeldt.

Hvis politianmeldelse undlades p.g.a. pædagogiske eller behandlingsmæssige årsager skal dette dokumenteres.
Hent skabelon til udtalelse om begrundelse for ikke at foretage politianmeldelse HER

Læs mere om socialforvaltningens kriterier for politianmeldelse i retningslinjerne HER
Læs også “Værd at vide – om politianmeldelser af vold mod medarbejdere i handicaptilbud”


Rygepolitik

Rygepolitik i Socialforvaltningen

1. Københavns Kommune er en røgfri arbejdsplads.
Det betyder, at der ikke må ryges i kommunens lokaler og i kommunens køretøjer. På den måde sikres det, at medarbejderne og de borgere, der færdes i kommunale bygninger, ikke udsættes for tobaksrøg.

2. Rygning er alene tilladt i det fri
Rygning i det fri skal foregå på en sådan måde, så andre ikke udsættes for tobaksrøgen. Ledelsen kan anvise passende områder for rygning i det fri.

Læs hele rygepolitikken HER

Samtykke

Medarbejder

Som medarbejder i Lavuk Stjernen beder vi dig underskrive en fototilladelse. Hent samtykkeerklæringen HER

Borgere

Som borger i Lavuk Stjernen beder vi dig tage stilling til en række forhold omkring aktiviteter og dokumentation i din hverdag på dagtilbuddet. Hent samlet samtykke erklæring HER.

Læs mere i Socialforvaltningens vejledning for samtykke og tavshedspligt HER

Sundhed


I Center for Selvejende Dagtilbud har vi en plan for arbejdet med sundhed, som du kan læse HER
Den bygger på Københavns Sundhedspolitik for handicapområdet 2011-2014 som du kan læse HER

Der er netop kommet Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2015-2025, Centrets plan for sundhed er ikke modstridende den nye politik, og vil derfor først blive tilrettet ved planlagt revidering eller hvis Borgercenter Handicap kommer med konkrete anvisninger til fokusområder, der kræver tilrettelse. Læs Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2015-25 HER

Læs de lokale dagtilbuds sundhedsprofiler:
Borgervænget HER
Lærkevej HER
Strødamvej HER
Søndre Fasanvej HER


Sundhedsfaglig vejledning


Socialforvaltningen i Københavns Kommune har udarbejdet generelle sundhedsfaglige vejledninger som gælder for hele SOF. Formålet med vejledningerne er, at skabe tydelighed omkring de ”skal”opgaver og krav, der er i sundhedsfagligt regi i forvaltningen.

Vejledningerne omhandler følgende, og er henvendt til ledere samt pædagogisk personale, der udfører sundhedsfaglige opgaver:

 • Vejledning om delegation
 • Vejledning om sundhedsfremme, forebygelse og skadesreduktion
 • Vejledning om sundhedsfaglig dokumentation
 • Vejledning om delegation af lægeordinerede opgaver og overlevering af andre sundhedsfaglige opgaver
 • Vejledning om samtykke til sundhedsfaglige indsatser
 • Vejledning om utilsigtede hændelser
 • Vejledning om lægemiddelhåndtering
 • Vejledning om hygiejne

Vejledningerne erstatter de sundhedsfaglige vejledninger: ”Samlet faglig vejledning for botilbud og døgninstitutioner” og ”samlet vejledning for dagtilbud”.

De generelle sundhedsfaglig vejledninger i SOF er opbygget i afsnittene:

 

 • Formål (med vejledningen)
 • Hvem (målgruppe)
 • Hvad (beskrivelse af vejledningens emne)
 • Hvordan (handleanvisning)
 • Ansvar (hvem er ansvarlig for hvad)

 

 

Det er et krav at der udarbejdes lokale instrukser, for at sikre de bedste og mest relevante arbejdsgange i forbindelse med sundhedsfaglige opgaver.

Hent formular til udfyldelse af egenkontrol HER
Hvis du vil udfylde digitalt, kan du downloade skemaet i en word-version HER


Lavuk Stjernens Sundhedsfaglige Vejledning


Sygdom - borgere

Da dagtilbuddene modtager borgere fra mange bosteder, er et opmærksomhedspunkt, at et dagtilbud kan være en platform til at smitte mange. Derfor forholder dagtilbuddet sig til, om borgeren vurderes rask nok til at være i dagtilbud ud fra sundhedsstyrelsens vejledning på børneområdet.

Velkommen til Stjernen – folder vedrørende medicinhåndtering


Sygdom - medarbejdere

I Center for Selvejende Dagtilbud Lavuk Stjernen følger vi Københavns Kommunes sygefraværspolitik, som du kan læse HER


Tavshedspligt

Værdierne respekt og tillid indebærer, at man ikke giver oplysninger videre om de borgere, man arbejder med. Alle i Socialforvaltningen er underlagt tavshedspligt – også efter endt ansættelse.
Læs mere i Socialforvaltningens vejledning for samtykke og tavshedspligt HER

Utilsigtede hændelser

En utilsigtet hændelse er, hvis plejen eller behandlingen af en borger ikke gik som forventet. Hændelsen giver typisk en oplevelse af at: ”Det burde ikke være sket”, ”Det kunne være gjort bedre” eller ”Det her var tæt på at gå galt” .

En utilsigtet hændelse kan for eksempel være, hvis en borger:

■ får forkert medicin
■ får liggesår
■ får urinvejsinfektion eller lungebetændelse
■ får forsinket pleje eller behandling

Ikke en klagevej
Rapportering af utilsigtede hændelser er ikke en klagevej. Når du indrapporterer en hændelse, giver du kommunen mulighed for at lære af det, der er sket og forebygge at det sker igen.
Rapporter hændelse ved at klikke HER

Pixi til UTH -klik HER


vedtægter

vejledning - Baggrundsbeskrivelse

Find trin-for-trin vejledning HER


Vejledning - CSC social

Find vejledning HER


Vejledning - Pædagogisk plan

Find trin-for-trin vejledning HER


Velkomstpakke til nye brugere i Lavuk Stjernen

Venskabsforeningen for Lavuk Stjernen

I 2014 grundlagdes Venskabsforeningen for Lavuk Stjernen med det erklærede formål at støtte op om og skabe bedre muligheder for mennesker med handicap. Det kan blandt andet ske gennem fondsansøgninger, frivillighed og nyskabende samarbejder. Foreningen fik i januar 2015 mulighed for at ansætte en projektkoordinator, som skal hjælpe med at opfylde disse mål primært for de borgere, som er tilknyttet Lavuk Stjernens fire dagtilbud.
Som medarbejder i Lavuk Stjernen kan du trække på venskabsforeningen, hvis du ser et behov. Det kan være du ser et behov for at søge om midler til indkøb af hjælpemidler eller fysiske forbedringer på dit dagtilbud, det kan være, du ser et behov hos en eller flere af brugerne på dit dagtilbud, som ikke bliver opfyldt indenfor de eksisterende tilbuds rammer, eller at du ser muligheder for at invitere lokalsamfundet ind i dit dagtilbud, det kan også være, at du ønsker hjælp til at planlægge og afvikle et arrangement for brugere eller pårørende på dit dagtilbud.
Alt det og mere til er ting, som Venskabsforeningen for Lavuk Stjernen er sat i verden for at støtte op omkring. Kontakt projektkoordinator Camilla på telefon 25543435 eller mail camp@lavuk.dk.


Viden og kompetenceudvikling

Vi har i Lavuk Stjernen udarbejdet et læringsark, som skal udfyldes før- og efter alle medarbejderkurser, uddannelsesforløb og lignende.
Læringsarket skal hjælpe til afklaring af forventninger til kompetenceudvikling samt planer for implementering af ny viden i praksis samt udbredelse af ny viden til den øvrige medarbejdergruppe.
Daglig leder har ansvar for at læringsarket bliver udfyldt.
Hent læringsarket HER


Vidensbank

Alle Lavuk Stjernens medarbejdere har udfyldt en formular over deres særlige viden, interesser, hobby’er samt naturligvis uddannelser og kurser. Gå på opdagelse i Lavuk Stjernens store Hvem ved Hvad – vidensbank HER


Vold mod medarbejdere


Vold og trusler mod ansatte i Københavns Kommune skal politianmeldes. Alle ansatte kan bede om vidnebeskyttelse, når der foretages politianmeldelse.

Politianmeldelse

Vold og trusler skal politianmeldes indenfor 72 timer. Overholdelse af fristen er en forudsætning hvis den ansatte senere vil søge erstatning efter voldsofferloven.

Der skal ske politianmeldelse, når fysisk vold udøves med forsæt eller hvis den har en alvorligere karakter. Også trusler mod den ansatte eller dennes familie skal politianmeldes.Som udgangspunkt skal al vold eller trusler om vold anmeldes, anmeldelsen skal ske til ens daglige leder, der også skal sørge for at arbejdsskaden bliver anmeldt.

Hvis politianmeldelse undlades p.g.a. pædagogiske eller behandlingsmæssige årsager skal dette dokumenteres.
Hent skabelon til udtalelse om begrundelse for ikke at foretage politianmeldelse HER

Læs mere om socialforvaltningens kriterier for politianmeldelse i retningslinjerne HER
Læs også “Værd at vide – om politianmeldelser af vold mod medarbejdere i handicaptilbud”


Værdigrundlag

I Lavuk Stjernen har vi arbejdet med værdier over en længere periode. Alle medarbejdere i organisationen har deltaget i temadage om værdier og på MARKvandringen har alle været i praktik hos hinanden for at genfinde det fælles værdigrundlag i praksis. Læs mere om værdiarbejdet og MARKvandringen processen i Lavuk Stjernen HER
Se Lavuk Stjernens fælles værdigrundlag TRO ved at klikke HER